C C C C A+ A A- X

Съд-модел

Програма “Съдилища-модели и съдилища-партньори”

Програмата за съдилища-модели в България е създадена през 2000 г. от Проекта за развитие на съдебната система към Американската агенция за международно развитие. От 2001 г. ПРСС работи на местно ниво с определени съдилища по програмата “Съдилища-модели”. Главната цел на програмата е да се подобри правораздаването и по този начин да се спомогне за повишаване на общественото доверие в съдебната система. Всеки съд-модел служи за образец при разпространяване на позитивния опит в българската съдебна система. През 2003 г. започна и програма “Съдилища-партньори”. Съдилищата-модели станаха партньори с други съдилища. 

Съдилищата-модели и съдилищата-партньори са съдилища, които притежават следните характеристики:
# Достъп до правосъдие;
# Бързина и навременност;
# Равенство, справедливост и честност;
# Независимост и отчетност; 
# Непрекъснато усъвършенстване; 
# Обществено доверие.


За придобиването на тези характеристики, съдилищата-модели и съдилищата-партньори се нуждаят от следните компоненти:
# Етично, добре обучено ръководство; 
# Висок професионализъм на съдиите и съдебните служители, които непрекъснато се усъвършенстват чрез обучения и обмяна на информация; 
# Качествено управление на съда;
# Прозрачен и ефективен процес на работа, при който забавянето е намалено до минимум, движението на делата е гладко и приносът на всеки един служител е съществен. 

С цел подобряване и улесняване достъпа на гражданите, прозрачност и отвореност на съдилищата, Проект за развитие на съдебната система поставя ударение върху няколко от многобройните аспекти на съда. Оказаната помощ е в следните области:
# Модернизация на оборудването и най-рационално използване на физическото пространство;  
# Прилагане на стандартизирана система за вертикално подреждане на делата според поредния номер и на подобрена система за търсене на делата;  
# Оптимизиране на работния процес чрез компютъризация, обучение и ново подреждане на работните места;
# Обучение и развитие на човешките ресурси.

Като отчита факта, че ефективното управление на съда е непрекъснат процес, ПРСС предоставя помощ при създаването на план за подобряване работата на съда. Този план набляга на дейности, свързани с оптимизиране управлението на съда, съдебната администрация, информационните технологии, обучението и работа с обществеността. През 2004 г. съдилищата-модели и съдилищата-партньори поеха ангажимент да работят върху разработването и прилагането на различни мерки за намаляване забавянето на делата, прозрачни процедури за наемане на съдебни служители, предоставяне на информация на гражданите, публично оповестяване на съдебните такси, поставяне на указателни табели и използване на автоматизирана система за управление на делата.

Съдилищата-партньори започнаха работа през лятото на 2003 г. В програмата за съдилища-партньори всеки съд-модел започна работа с друг съд “партньор” с цел обмяна на опит, практика и прилагане на тези резултати и в други съдилища. Съдилищата-модели увеличават своите познания и ангажименти към съдебната реформа, като поемат ролята на лидер в работата с други съдилища. Софийският апелативен съд си партнира с Окръжен съд – Монтана.

В момента има 11 съдилища-модели, които работят с ПРСС: окръжните съдилища в Благоевград, Габрово, Шумен, Смолян и София; районните съдилища в Благоевград, Габрово, Смолян и София; и апелативните съдилища в Пловдив и София. В момента има 10 съдилища-партньори, които работят с ПРСС: районните съдилища в Чепеларе, Гоце Делчев, Севлиево, Шумен и наказателна колегия на Софийски районен съд; окръжните съдилища в Кърджали, Кюстендил, Монтана, Велико Търново и Враца.

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ: предизвикателства и успехи

Преди да започне работа със съдилищата-модели, Проект за развитие на съдебната система извърши проучване на редица съдилища в страната. В резултат на проучването на Апелативен съд – София бяха разкрити редица общи проблеми, пред които са изправени повечето съдилища в българската съдебна система:

# Материалната база не благоприятства ефективната работа;
# Материалната база влияе за поддържане на лошото мнение на гражданите за функциите на съда;
# Недостиг на финансови и човешки ресурси;
# Остаряла система на подреждане на делата и лошо качество на папките;
# Пришиване на документите към папките;
# Записване на една и съща информация на много места; 
# Неизползване на система за етикети или обозначаване;
# Недостатъчна автоматизация на работното място;
# Липса на систематично структуриране на обучение за съдебните служители; съдиите с административни отговорности имаха нужда от обучение в областта на надзора, управлението и администрацията;
# Неефикасно разпределение на работата между служителите; 
# Недостатъчен достъп за обществеността: стари и недостатъчни на брой табели и други средства за информиране на гражданите, кратко време за работа с граждани, служителите нямаха нагласа, че работят за гражданите.


Постижения като съд-модел

През 2001 г. Апелативен съд - София изрази желание да се включи в програмата и впоследствие бе избран за съд-модел въз основа на способността да внедрява промени. Критериите за подбор включваха готовността на ръководството на съда и на другите служители да се ангажират в процеса на промяна на съда, компетентността на служителите и съдиите, нивото на автоматизация и колко ефективно се използва физическото пространство. В резултат на партньорството между ПРСС и Апелативен съд - София настъпиха редица промени. Помощта беше съсредоточена върху пет основни области: 
# подобряване процеса на работа;
# автоматизация на работата на съда;
# подобряване обслужването на гражданите; 
# оползотворяване на физическото пространство;
# продължаване на професионалното развитие/обучение.


Съдебна администрация


Цели: Относно съдебната администрация първоначалната цел на Апелативен съд - София включваше оптимизиране ефикасността на дейността на съда чрез уеднаквяване и реорганизация на работния процес, подобряване на процедурите, елиминиране на излишното повтаряне на работата. 

Постижения:

Последователна и вертикална система за подреждане на папките: Системата представлява въвеждането на унифицирани папки за дела с цветово кодиране и използването на карти за взето дело. Новата система позволява по-лесен достъп и проследяване на делата, организиране на пространството, където се съхраняват дела, намалява вероятността дела и книжа да бъдат поставени неправилно и улеснява намирането на дела, когато те не са на мястото, където се съхраняват (чрез използването на картони  за взето дело).
Подобряване на практиките за управление на работата на съда: Въз основа на наученото по време на учебно посещение в САЩ, председателят въведе практиката да се провеждат проучвания на общественото мнение за качеството на обслужването на гражданите и за тяхното мнение за съда. Съдът се стреми да прави подобрения въз основа на резултатите от тези проучвания. Проучванията служат като мерило за работата на съда, тъй като последният може да измерва напредъка си въз основа на резултатите от всяко поредно проучване.
Редица административни функции на съдиите бяха прехвърлени на съдебните служители. Това позволи на съдиите да се съсредоточат повече върху същинската си работа и доведе до по-ефективно използване на наличните човешки ресурси.
В момента се водят служебни дела,  като те подобряват управлението на човешките ресурси и служат като документална обосновка на решенията, свързани с човешките ресурси. 
Бяха разработени длъжностни характеристики за всички съдебни служители. В момента всички функции на съдебните служители са ясно определени и разпределени на съответните лица, като по този начин се намали припокриването на служебните задължения.
Председателят взе участие в обучение по управленски умения, на което бяха представени съвременни подходи и средства за ръководене на човешките ресурси. В резултат на обучението ръководството на съда въведе нови практики в работата си.
Табелки с имената на служителите: В резултат на обученията и другата помощ, получена от ПРСС, съдът пое инициативата да закупи табелки с имената на служителите. Това подобрява професионалното отношение на служителите към гражданите, улеснява комуникацията между двете страни, представя съда в професионална светлина и подобрява мнението на гражданите за неговата работа.

Информационни технологии и автоматизация

Цел. Увеличаване на прозрачността, ефективността и качеството на работата на съда чрез автоматизиране на работните места и въвеждане на електронна система за управление на делата. 
Постижения:
Автоматизирани действия 
Понастоящем всеки съдия и служител има напълно компютъризирано работно място с отделни телефони и достатъчно удобно разположена техника. Работните места, включително тези в съдебните зали, са свързани с мрежа, така че има достъп до делата по всяко време и от всяко място в зависимост от необходимостта. Всеки служител има достатъчно умения, за да използва оборудването. Това позволява на съда да извършва редица задачи по-ефективно и по-надеждно. 
Интернет страница на съда: Съдът работи съвместно с ПРСС при създаването на интернет страница с адрес:

   . :    http://acs.court-bg.org   : .  


Работа с обществеността

Цели: Гарантиране на адекватен достъп на обществеността до съда, подобряване на наличната информация и повишаване на справедливостта и прозрачността на процесите в съда, увеличаване ефективността на работата и качеството на обслужване на вътрешните и външни клиенти чрез подобряване и модернизиране на физическото пространство.

Постижения:

Указателни табели: Информационните табла и другите указателни табели, поставени на достъпни за гражданите места, дават информация за работното време на съда, местоположението на залите и графика на заседанията, местонахождението на службите и, кабинетите, достъпни за гражданите и редът за завеждане на дела, подаване на документи и правене на справки. Понастоящем гражданите, обслужвани от Апелативен съд – София, могат да получат информация от информационните табла и да се ориентират в сградата без да им е необходима помощ от служителите. Това спестява време на гражданите и служителите, оптимизира придвижването в сградата и дава на служителите повече време за предоставянето на други услуги за гражданите.
Увеличаване на времето за работа с гражданите: Деловодствата са отворени за работа с гражданите от 8:30 до 17:00, което улеснява гражданите и увеличава достъпа до обслужване.

Обучение и професионално развитие


Цели: Подобряване на знанията и развиване на професионалните умения на всички служители на съда, развиване на вътрешния капацитет на съда за организиране на обучения за служители, увеличаване на ефективността на работата, подобряване на удовлетвореността от работата и гарантиране на непрекъснатост и последователност при предоставянето на висококачествени услуги на обществеността.

Постижения:

Обучението и професионалното развитие укрепват лидерството и управлението на съда, помагат на съдиите и съдебните служители да бъдат по-активни участници в процеса на промени, подпомаган от ПРСС. То открива възможности за обмен на информация между съдилищата, като заимства от най-добрите международни практики, представени от американски експерти. Резултатите са повишена продуктивност, която води до по-пълно удовлетворение от работата и позволява на съда да предоставя по-висококачествени услуги на гражданите.

#   Съдиите и служителите от Апелативен съд - София редовно участват в колкото може повече обучения и смятат, че това играе важна роля за работата на съда. Обученията включват следните теми: процесът на призоваване, опреснителна граматика за съдебните секретари, стресоустойчивост и управление на времето, работа в екип, общо системно администриране, администриране на АСУД, Lotus Notes за потребители, Lotus за съдебни администратори, гражданско деловодство, наказателно деловодство, управленски умения, обслужване на граждани, ориентиране в работата на съда и съдебната администрация, текущи счетоводни практики, работа с медиите, разработване на медийна стратегия на съда, права и задължения на съдебните служители по Кодекса на труда и модел за подбор на съдебни служители. 
#   Национално сдружение на съдебните служители (НССС): Съдът активно работи с НССС – сдружение, чиято цел е да подобри професионализма на съдебните служители в цялата страна. Работата на съда с НССС укрепва професионалните умения на съдебните служители. 
#   Програми за обучение по линия на Уърлд Лърнинг: през 2001 г. председателят на съда участва в учебно посещение в американски съдилища за обмяна на опит с американски колеги в областта на съдебната администрация. През 2002 г. административният секретар взе участие в сходно посещение в САЩ. През 2003 г. един от съдиите в Апелативен съд – София участва в обучение по намаляване на забавянията при делата, проведено в САЩ. През 2004 г. председателят посети Австрия и Испания, за да се запознае с важността и действието на етичните правила в двете европейски държави.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация