C C C C A+ A A- X

Годишен доклад

Дата на публикуване 18 април 2019 Последна редакция 7 май 2019 Новини Отпечатай

8180 – толкова са делата, постъпили за разглеждане в Апелативен съд – София за 2018 г. Това е най-високият брой постъпили дела от всички апелативни съдилища в страната, сочи Годишният доклад на съда, който бе представен днес. Според данните от него, Апелативен съд – София утвърждава добрите резултати по отношение на брой и качество на актовете по решените дела спрямо предходните години. Резултатите сочат увеличен брой на постъпилите второинстанционни наказателни дела – 1749 спрямо 1601 за 2017 г. Ръстът е постоянен за последните три години. Решените наказателни дела за 2018 г. са 1694. Намалява броят на нерешените такива – за 2018 г. те са били 148 спрямо 170 за 2017 г. Постъпилите за разглеждане граждански и търговски дела са 6431. За първи път в последните 10 години има лек спад в постъпилите дела от този вид спрямо предходната година – през 2017 г. постъпилите са били 6727. Следва да се отбележи, че общият брой разгледани дела в Апелативен съд – София е по-голям от броя на постъпилите дела, тъй като има и такива от предишни години. Така общият брой разгледани в съда дела са общо 10541. 8044 са свършените дела в Апелативен съд – София, като 7719 от тях са приключени със съдебен акт по същество. В срок до 3 месеца са приключени 89% от делата. Цифрите сочат, че реалната натовареност на съдиите от Апелативен съд – София е средно 9,92 дела на месец, като в гражданска и търговска колегия натовареността е 11,5 а в наказателна – 5,88 дела на съдия месечно. Всичко това се реализира при най-ниско съотношение съдии – служители за цялата страна – 1:1. При 70 апелативни съдии има работещи 73 съдебни служители. За 2018 г. се запазва и тенденцията за увеличаване броя на частните производства, образувани по жалби и протести срещу мерки за неотклонение „задържане под стража“ – общо 438 дела за годината. Следва да се отбележи, че близо 20% от тези дела представляват обществен, респективно медиен интерес и се проследяват в открити заседания на съставите на съда. Отделно от тях повече от 20 дела по същество – най-вече наказателни, се проследяват от медиите, като достъпът до съдебна зала е свободен и за граждани. В същото време Апелативен съд – София продължава провеждането на инициативата „Ден на отворени врати“ във връзка с Комуникационната стратегия на Висшия съдебен съвет. В съответствие със завишените обществени изисквания за прозрачност и необходимостта от съдийско самоуправление в Апелативен съд – София са били проведени 6 общи събрания за отчетния период. 5 от тях са били за магистрати и 1 – за съдии и съдебни служители. Сред разискваните въпроси са били правилата за случайно разпределение на дела, брой съдебни заседатели за страната, разходване на средства от фонд СБКО. През 2018 г. по повод 140 години от създаването и 20 години от възстановяването на Апелативен съд – София, за първи път бе издадена „Илюстрована хроника“, обхващаща периодите 1878-1947 г. и 1998-2018 г. Изданието бе представено в края на 2018 г. пред повече от 100 висши, редови магистрати и служители, голяма част от които са кариерно свързани с Апелативен съд – София. Като заключение – въпреки изключителната натовареност в Апелативен съд – София, както в 8-те окръжни и 39-те районни съдилища от апелативния район, цифрите сочат отговорна и професионална работа от страна на магистрати и служители. Следва да бъде повторена констатацията, че за подготовката на районните съдии, особено значение има дейността на Националния институт на правосъдието. В докладите се отчита голямата полза от текущото обучение. Общо е мнението на административните ръководители на окръжните съдилища, че НИП следва да засили ролята си за повишаване квалификацията на действащи районни съдии и съдебни служители. 07. 02. 2019 г . Тричленен състав а Апелативен съд – София с председател Г. Иванова, и членове В. Христакиев и С. Станимирова се произнесе по ВТД № 2477/18. Делото е образувано по въззивна жалба на Министерството на културата против решение на СГС № 2458 от 28. 12. 2017 г., постановено по ТД №379/2017 г. на ТО, VI-4 с-в, с което са отхвърлени като неоснователни предявените срещу ответниците искове с правно основание чл. 92 от ЗЗД – за неустойка по договор от 8.04.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „Античен Културно-Комуникационен Комплекс Сердика“ – втори и трети етап“ с възложител Министерство на културата. Магистратите от Апелативен съд – София потвърждават изцяло решението на първоинстанционния съд, с което искът е отхвърлен като неоснователен. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. Цялото решение по делото можете да видите на сайта на Апелативен съд – София.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация